متن آهنگ رضا ملک زاده آرام آرام

ﻧﺸﺪ ﺑﺮای ﻋﺸﻘﻤﻮن ﺑﺮای اﻳﻦ دواﻧﻪ ات ﺳﻔﺮ ﻛﻨﻰ
ﻧﺸﺪ ﻳﻪ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﺎل اﻳﻦ وﻳﺮاﻧﻪ ات ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻰ
ﻧﺸﺪ ﺑﻴﺎﻳﻰ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻧﺸﺪ ﺑﺮای ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺧﻄﺮ ﻛﻨﻰ
ﻧﺸﺪ ﺑﻪ وﻗﺖ رﻓﺘﻨﺖ ﻣﺮا ﻫﻢ از ﻧﺒﻮدﻧﺖ ﺧﺒﺮ ﻛﻨﻰ
آرام آرام ﻧﺸﺴﺘﻰ در دل ﻣﻦ ای آﺷﻨﺎ آرام آرام ﮔﺬﺷﺘﻰ از ﻛﻨﺎرم ﻧﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎن
ای وای از اﻳﻦ ﻏﻢ ﺑﻰ ﭘﺎﻳﺎن
اﻣﺸﺐ اﻣﺸﺐ ﺑﺎ ﺧﻴﺎﻟﺖ ﮔﻔﺘﻢ و ﺧﻨﺪاﻧﺪم ﺗﻮرا اﻣﺸﺐ اﻣﺸﺐ ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﺷﺐ در ﺧﻴﺎﻳﺎﻧﻢ
ﭘﺲ ﭼﺮا ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺪم و اﺑﺮ ﺑﻰ ﺑﺎران
اﮔﺮ ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻘﻰ دﻗﺎﻳﻘﻰ ﺑﻴﺎ ﺑﻤﺎن اﮔﺮ ﺷﻜﺴﺘﻪ ای ﻣﺮا ﻫﻢ از ﺧﻮدت ﺑﺪان
ﺗﻮرا ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﻦ ﺑﻤﺎن
ﻧﺒﺮ ز ﺧﺎﻃﺮت ﺗﻤﺎم آن ﮔﺬﺷﺘﻪ را اﮔﺮ دﻟﺖ ﻛﺸﺖ ﻓﻘﻄ ﺑﻪ دﻳﺪﻧﻢ ﺑﻴﺎ
ﺗﻮرا ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﺎ
ای ﮔﻞ ﮔﻠﺪان ﻗﻠﺒﻢ رﻓﺘﻨﺖ ﺑﻰ ﺧﺎﻧﻪ ام ﻛﺮد ای ﻏﻢ درد ﺳﻴﻨﻪ ﻣﺎﻧﺪه دوری ات دﻳﻮاﻧﻪ ام ﻛﺮد
ﻫﻤﭽﻮ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪ دورت ﮔﺸﺘﻢ و ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﻤﺎﻧﺪی ﺷﻤع ﻣﻦ ﺑﻮدی و آﺧﺮ در دﻟﻢ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﺪی
آرام آرام ﻧﺸﺴﺘﻰ در دل ﻣﻦ ای آﺷﻨﺎ آرام آرام ﮔﺬﺷﺘﻰ از ﻛﻨﺎرم ﻧﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎن
ای وای از اﻳﻦ ﻏﻢ ﺑﻰ ﭘﺎﻳﺎن
اﻣﺸﺐ اﻣﺸﺐ ﺑﺎ ﺧﻴﺎﻟﺖ ﮔﻔﺘﻢ و ﺧﻨﺪاﻧﺪم ﺗﻮرا اﻣﺸﺐ اﻣﺸﺐ ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﺷﺐ در ﺧﻴﺎﻳﺎﻧﻢ
ﭘﺲ ﭼﺮا ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺪم و اﺑﺮ ﺑﻰ ﺑﺎران

https://musicdel.ir/single-tracks/85376/

آهنگ جدید ایوان بند به نام «دلبر»

آهنگ جدید علی لهراسبی به نام «کاغذ کمه دیگه غمو دردام داره قد دریا میشه»

آهنگ دل من ضربه دیدست پر وصله پینه است علی یاسینی

آهنگ جدید حامد همایون به نام «باورم کن»

آهنگ جدید مجید خراطها به نام «از تو چه پنهون گل من»

آهنگ جدید محسن لرستانی به نام «داش مهدی»

آهنگ جدید معین زد به نام شاید دلت تنگ شده توام

آرام ,اﻣﺸﺐ ,ﺑﺮای ,ﻛﻨﻰﻧﺸﺪ ,آرام آرام ,ﺧﻨﺪاﻧﺪم ﺗﻮرا ,ﺗﻮرا اﻣﺸﺐ ,اﻣﺸﺐ اﻣﺸﺐ ,ﺧﻴﺎﻟﺖ ﮔﻔﺘﻢ
مشخصات